การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เป็นการกำกับติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร