รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ