จำนวนนักเรียน

(ข้อมูลจากงานสารสนเทศ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม)

1) จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 43 คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน