ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เป็นการกำกับติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลอื่นๆ เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การจ้างครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ การดูแลนักเรียน มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น ตลอดจนรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ หาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกันพร้อมทั้งสามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้