ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เป็นการกำกับติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ การดูแลนักเรียน มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้น ตลอดจนรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ หาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกันพร้อมทั้งสามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรม

เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ด้วยกระบวนการนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่มีผลงานนวัตกรรมด้านคุณธรรม (สพฐ.)