โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 (สพป.ชย.1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2502 ที่ศาลาวัดบ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36240

ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายอุทัย อาชีวศึกษาคม ตำแหน่งครูใหญ่

เขตบริการของโรงเรียนมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโนนหญ้าคา (หมู่ 7) และหมู่บ้านหนองสระ (หมู่ 10)

ปีพุทธศักราช 2514

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. (ใต้ถุนเตี้ย) ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง บนที่ดินของโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ 6 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา อยู่ห่างหมู่บ้านประมาณ 200 เมตร และยุบโรงเรียนวัดหนองไผ่เข้าด้วยกันเป็น “โรงเรียนหนองไผ่โนนหญ้าคา“ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6


ปีพุทธศักราช 2521

ชาวบ้านหนองไผ่ได้แยกตัวไปตั้งโรงเรียนใหม่ในหมู่บ้านหนองไผ่ และในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. (ใต้ถุนสูง) จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนบ้านโนนหญ้าคา"


ปีพุทธศักราช 2542

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนหญ้าคาได้ประชุมปรึกษากันตกลงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม" และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ


ปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม มีผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางวารี รัตนวราหะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 ซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่ 4 มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน โรงเรียนอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ใกล้ชิดธรรมชาติ

สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน

อัตลักษณ์

ไหว้สวย

เอกลักษณ์

โรงเรียนร่มรื่น มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

คำขวัญประจำโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาประจำโรงเรียน

การศึกษา สร้างความเจริญงอกงาม

ภายในปี 2566 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สร้างครูมืออาชีพ ชุมชนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน

3. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

5. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

6. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการของสถานศึกษา

6. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเป็นจำนวนมาก