โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ