โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ